kalendarz triathlon

[10.09.2016] Crossduathlon Czarna Białostocka koło Białegostoku

Dział poświęcony cross duathlonom (duathlonom na rowerach MTB)

[10.09.2016] Crossduathlon Czarna Białostocka koło Białegostoku

Postprzez Adam » 01-09-2016, 21:48

Będzie organizowana chyba całkiem fajna impreza.
Być może jacyś zawodnicy chcieliby się tam również wybrać?Niekoniecznie z Poznania,mogę zabrać każdego chętnego kto będzie do zabrania na drodze pomiędzy Poznaniem a Białymstokiem,mogę troszeczkę zboczyć z najkrótszej drogi.Trzeba byłoby się jedynie dorzucić do paliwa:100 km w jedną stronę i powrót - 15 złotych od osoby,200 km - 30 złotych itd.

I PODLASKI DUATHLON GSzR 2016
1. Cel zawodów
- popularyzacja kolarstwa MTB, biegania i turystyki rowerowej
- promowanie regionalnych szlaków, tras, szczególnych miejsc oraz miejscowości i gmin turystycznych
- zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
- integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania
- połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem
2. Nazwa imprezy
I Podlaski Duathlon GSzR
3. Organizator
Grupa Szalonych Rowerzystów ( GSzR )
15-281 Białystok
ul.Legionowa 9/1 lok.110
Kontakt w sprawie duathlonu:
Cezary Niewiarowski
e-mail: gszr.mtb@gmail.com
tel. + 48 604 249 352
4. Termin i miejsce imprezy:
Termin: 10.09. 2016 (sobota) od godz. 8.00 do godz.17.00
Miejsce: Czarna Białostocka (Zalew)
5. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:
1) Zapisze się na imprezę drogą elektroniczną na stronie wydarzenia https://elektronicznezapisy.pl/event/606.html
2) Dokona opłaty startowej poprzez przelew internetowy na konto podane na stronie zapisów lub w regulaminie. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
3) Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie pisemnej przy odbiorze pakietu startowego uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Startujący przenosi swoje prawo do wizerunku w czasie trwania imprezy na organizatora (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady itp).
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia I Duathlonu Podlaskiego organizowanej prze GSzR.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez GSzR, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).
Prawo do startu w duathlonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Każdy uczestnik Duathlonu jest zobowiązany do jazdy na rowerze w kasku kolarskim. Nieposiadanie kasku w czasie jazdy będzie karane dyskwalifikacją.
6. Opłaty startowe
40 zł – wpłata dokonana przelewem na konto do dnia 02.09.2016 (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora)
50 zł – wpłata dokonana od 03.09.2016
60 zł - w dniu zawodów wyłącznie gotówką
Zawodnikom kategorii K1 i M1 udzielony będzie rabat 10zł.
KONTO
BGŻ S.A. Odział Operacyjny w Białymstoku
87 2030 0045 1110 0000 0401 2690
z dopiskiem: I Podlaski Duathlon, imię i nazwisko.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Dopuszcza się przepisanie wpłaty na inną osobę w terminie do 7 dni przed imprezą.
7. Świadczenia dla zawodników
Uczestnicy „I Podlaski Duathlon GSzR” w ramach wpisowego otrzymują:
- medal pamiątkowy
- numer startowy
- bufet na trasie
- pomiar czasu
- oznaczenie trasy
- zabezpieczenie medyczne i ratownicze
- ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów
- puchary dla najlepszych
- wodę i napój izotoniczny w strefie zmian
- bufet na mecie
8. Program zawodów
08.00 - 10.00 - zapisy, odbiór pakietów startowych
09.35 - otwarcie strefy zmian Duathlonu
10.45 – zamknięcie strefy zmian
10.45 - otwarcie sektora startowego Duathlonu
11.00 - start Duathlonu
13.00 – otwarcie strefy zmian celem odebrania rzeczy
14.00 - 15.00 - dekoracje Duathlonu
15.00 – zamknięcie strefy zmian
16.00 – zakończenie imprezy
Ustala się limit czasu na pokonanie trasy - 2h
Program imprezy może ulec zmianie, o czym organizator powiadomi uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian minutowego programu imprezy wynikających ze specyfiki zawodów sportowych.
9. Dystans
Duathlon będzie rozgrywany na dystansie i w kolejności:
a) bieg ok. 6 km
b) rower ok. 16 km
10. Trasa
a) Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach.
b) Trasa biegowa i rowerowa będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych i taśm foliowych.
c) Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zbłądzenia i utraty zdrowia.
d) Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadku wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestników zawodów, będzie ona udzielona niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
e) Zawodnik będący świadkiem niebezpiecznej kolizji, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
f) Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
g) Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
h) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.
i) Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich norm związanych z ochroną przyrody, ekologią, porządkiem.
j) Należy zachować szczególną uwagę w miejscach przejścia przez siedliska zwierząt i miejsca gdzie mogą występować ptaki.
k) Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
l) Zawodnicy nie mogą jechać na rowerze w strefie zmian.
m) Zabrania się korzystania z rowerów elektrycznych i innych z jakimkolwiek wspomaganiem zewnętrznym.
n) Osoba które nie ukończy zawodów jest zobowiązana zgłosić ten fakt niezwłocznie do organizatora.
11. Zasady fair-play
a) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
b) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę gdy trasa jest trudna technicznie.
c) Uczestnicy muszą się liczyć z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
d) Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
e) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.
12. Ruch drogowy
Duathlon będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
13. Kategorie wiekowe
Mężczyźni:
OPEN
M1-od 16 do 18 roku życia (rok ur. 2000 do 1998)
M2- od 19 do 35 roku życia (rok ur.od 1997 do 1981)
M3- od 36 roku życia (rok ur. 1980 i starsi)
Kobiety:
OPEN
K1- od 16 do 18 roku życia (rok ur. 2000 do 1998)
K2- od 19 do 35 roku życia (rok ur.od 1997 do 1981)
K3- od 36 roku życia (rok ur.1980 i starsze)
KATEGORIA DRUŻYNOWA.
Drużynę stanowi czterech zawodników/zawodniczek, w tym przynajmniej 1 kobieta lub 1 mężczyzna.
Każda osoba z drużyny pokonuje całą trasę, do klasyfikacji Drużynowej wlicza się sumę wyników poszczególnych osób.
14. Nagrody
W każdej kategorii zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody rzeczowe.
15. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
- upomnienie
- kara czasowa
- dyskwalifikacja
16. Uwagi
Uwagi odnośnie przebiegu duathlonu oraz wyników należy składać w czasie trwania zawodów w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i nie podlega ponownej weryfikacji.
17. Posiłek regeneracyjny.
Na mecie organizator zapewnia posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników.
18. Informacje dodatkowe
Duathlon odbywa się w formie najprostrzej, tj. najpierw odbywa się bieg, następnie wyścig rowerowy. Czas mierzony jest od startu do mety, łącznie ze strefą zmian.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie zmian. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Do strefy zmian prawo wejścia będzie miał tylko zawodnik przez niego wyznaczona.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach, czy biegnąc po trasie duathlonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
Organizator oraz Sponsor jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw
Dyst.olimp.bez draftingu-2:00:35-rower z lat 80-tych
Rower-40km dyst.olimp.bez draftingu-59:15 rower z lat 80-tych
Mistrz Polski ale tylko w kat.wiek.
Avatar użytkownika
Adam
 
Posty: 104
Dołączył(a): 21-03-2011, 11:52
Lokalizacja: Poznan

Re: [10.09.2016] Crossduathlon Czarna Białostocka koło Białegostoku

Postprzez iwolep » 14-06-2019, 14:52

:)) :ymsick:
iwolep
 
Posty: 1
Dołączył(a): 14-06-2019, 14:52

Re: polecamy

Postprzez xTri pro

Avatar użytkownika
xTRI.pl Pro
 


Powrót do Imprezy cross duathlonowe w Polsce

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości